Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bierwandeling.nl

Leiden, 2 september 2016

Algemene bepalingen

 • Bierwandeling.nl is een initiatief van ProKwadraat-Groepswijzer.nl in samenwerking met Bierproeverij Op Eigen Wijze. Bierproeverij Op Eigen Wijze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52097889 en ProKwadraat-Groepswijzer.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder nummer 28111582. Samen worden zij verder aangeduid als de organisatie van Bierwandeling.nl
 • De organisatie van Bierwandeling.nl heeft als doel het organiseren van speciaalbier evenementen en wandelingen waarbij de bezoekers verschillende speciaal bieren kunnen nuttigen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan een evenement georganiseerd door Bierwandeling.nl, aankopen in de webwinkel en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van een evenement, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
 • De evenementenlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

Kaartverkoop

 • De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).
 • Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.
 • Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

Toegang

 • Er is geen minimum en/of maximum leeftijd. Voor personen onder de 18 jaar is het zonder begeleiding van een volwassene niet toegestaan het evenement te bezoeken. Bij binnenkomst wordt mogelijk gevraagd om legitimatie. Zonder legitimatie of bij twijfel over de echtheid daarvan wordt de toegang tot het evenement geweigerd. De organisatie heeft altijd het laatste woord als u van het evenement wordt verwijderd.
 • Bij het verlaten van het evenement is, zonder opnieuw aanschaffen van een entreebewijs, geen toegang meer mogelijk.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

Annulering of verplaatsing evenement

 • De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.
 • Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Bierwandeling.nl en ProKwadraat-Groepswijzer.nl.
 • Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan een evenement van de organisatie van Bierwandeling.nl geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.
 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 • Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Veiligheid en huisregels

Algemeen

 • Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • De organisatie houdt zich het recht voor deelnemers die zich niet aan deze regels houden bij volgende evenementen van Bierwandeling.nl te weigeren.
 • Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Bierwandeling

 • Tijdens de Bierwandeling zijn de normale gedrag- en fatsoensnormen die gelden op de openbare weg van toepassing.
 • In de deelnemende cafés zijn de huisregels van het betreffende etablissement van toepassing.

Winterbierfestival

 • Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd. Met klachten kunt u zich richten tot de organisatie van het Winterbierfestival Leiden.
 • Bij de bedrijfsleiding van de evenementlocatie liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of druk de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze videobeelden worden aan derden getoond in geval van diefstal, ongeregeldheden of ongevallen.
 • Eigendommen van het Winterbierfestival Leiden of de evenementlocatie mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, dient u in te leveren bij een van de medewerkers van de evenementlocatie.
 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.
 • Mobiel telefoneren is niet toegestaan indien dit overlast zou kunnen betekenen voor de andere gasten.
 • Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
 • De toegang tot In het Winterbierfestival/de evenementlocatie kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 • Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.
Home
Shop
Kratje
Search